برندینگ

شخصیت برند شما چیست؟

شخصیت برند شما چیست؟ «بی‌شخصیت» یک صفت ناخوشایند است که ممکن است به فردی بگوییم و هیچ کس حاضر نیست وقتش را با فردی «بی‌شخصیت» سپری کند. حتی بدجنس بودن از بی‌شخصیت بودن بهتر است؛ حداقل، جذابیت خودش را دارد!داستان در مورد برندها هم همین است. آن برندهایی که به لحاظ شخصیتی، نسبت به دیگران […]

Scroll to top